Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

XVI Walne Zebranie członków stow. Domu Miasta Saint-Étienne w Katowicach (29 maja 2019 roku)

Walne Zebranie otworzyła Pani Alicja Stelmach, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprezes Zarządu Pan Robert Pyka witając zebranych członków Stowarzyszenia.
Przechodząc do kwestii związanych z przebiegiem obrad Pani Alicja Stelmach poprosiła o zaproponowanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszone kandydatury: Pana Lechosława Smereczańskiego na Przewodniczącego Zebrania, Pana Adama Pazerę na Sekretarza oraz Pani Danuty Pyka i Pani Anny Hojn do Komisji Skrutacyjnej, po wyrażeniu zgody przez kandydatów, przyjęte zostały jednogłośnie.

XV Walne Zebrane Członków Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach” - 8 maja 2018 r.

Walne Zebranie otworzyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Alicja Tardy witając zebranych członków Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał Pana Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, który wskazał na znaczenie partnerstwa Katowic i Saint-Etienne dla rozwoju obu miast i ich aglomeracji. Jednocześnie podziękował członkom Stowarzyszenia za ich wkład i zaangażowanie w zacieśnienie relacji między miastami.
 

XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 28 kwietnia 2015 r.

Dnia 28 kwietnia 2015 r. odbyło się XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DMSEK, otwarte przez Sekretarza Stowarzyszenia, Pana Robert Pykę. Gośćmi zebrania byli Naczelnik Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Katowice - Pani Katarzyna Daab-Borkowska oraz Pan Piotr Uszok, Honorowy Prezes Stowarzyszenia.

X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DMSEK - 27 marca 2013 r.

Gośćmi zebrania byli Prezydent Miasta Katowice – Pan Piotr Uszok, będący prezesem honorowym Stowarzyszenia, a także Naczelnik Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Katowice - Pani Katarzyna Daab-Borkowska.
Na początku głos zabrał Prezydent Miasta dziękując władzom Stowarzyszenia za przyczynianie się w zacieśnianie współpracy z Miastem Saint – Etienne oraz rozwój wymiany kulturalnej pomiędzy aglomeracjami.

IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach" - 28 marca 2012 r.

Dnia 28 marca 2012 odbyło się IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach
Walne Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Lechosław Smereczański, który powitał zebranych członków Stowarzyszenia, w tym Naczelnika Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Katowice Panią Katarzynę Borkowską.

VII Walne Zebranie Stowarzyszenia DMSEK – 16 kwiecień 2010

Dnia 16 kwietnia 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne” w Katowicach odbyło się siódme Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Walne Zebranie zostało otwarte przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Pana Lechosława Smereczańskiego, który po powitaniu zebranych członków, a także gości, w tym Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka oraz Naczelnika Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Panią Katarzynę Daab – Borkowską, poprosił o uczczenie minutą ciszy ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia.

VI Walne Zebranie Stowarzyszenia DMSEK – 30 marzec 2009

Dnia 30 marca 2009 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne” w Katowicach odbyło się szóste Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 
Walne Zebranie zostało otwarte przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Profesora Jacka Wodza, który po powitaniu zebranych członków przekazał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Alicji Stelmach-Tardy oraz Sekretarzowi Stowarzyszenia Panu Robertowi Pyka.
Następnie głos zabrała przedstawicielka Urzędu Miasta Katowice, Pani Katarzyna Borkowska, która w imieniu Prezydenta Miasta i jednocześnie Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Pana Piotra Uszoka podziękowała całemu Zarządowi za wkład pracy w roku 2008 i życzyła dalszych sukcesów w roku 2009.

V Walne Zebranie Stowarzyszenia DMSEK - 25 kwietnia 2008 r.

Dnia 25 kwietnia 2008 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach” odbyło się Piąte Walne Zebranie jego członków.
Pani Alicja Tardy otwarła zebranie oraz zaproponowała kandydatury na funkcję Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania. Po jednogłośnym zatwierdzeniu kandydatur Pan Lechosław Smereczański, Przewodniczący Zebrania, stwierdził jego ważność poprzez ustalenie kworum oraz przedstawił uczestnikom porządek obrad.

IV Walne Zebranie Członków DMSEK - 19 maj 2007 r

Dnia 19 maja 2007 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint Etienne w Katowicach” odbyło się Czwarte Walne Zebranie Jego Członków.
Zebranie zostało otwarte przez Panią Alicję Tardy, która w ciepłych słowach powitała wszystkich zebranych i zaproponowała, by funkcję Przewodniczącego Zebrania pełnił Pan Profesor Jacek Wódz oraz funkcję Sekretarza Pan Lechosław Smereczański.

Po tym wstępie Pan Robert Pyka, Sekretarz Zarządu, zapoznał zebranych członków z działalnością Zarządu Stowarzyszenia w roku 2006. Następnie Pani Alicja Tardy, Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Po tych wystapieniach zabrał głos Skarbnik Stowarzyszenia, Pan Dariusz Kluczny, przedstawiając sprawozdanie finansowe za rok 2006. Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili bilans, rachunek zysków i strat za rok 2006 udzielając zarządowi absolutorium oraz jednogłośnie postanowili przeznaczyć wypracowany zysk na działalność statutową Stowarzyszenia.
W kolejnym punkcie programu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaprezentowała założenia planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2007, po czym Sekretarz Stowarzyszenia Pan Robert Pyka przedstawił w imieniu Zarządu planowane kierunki działania Stowarzyszenia na ten rok.
Jako ostatnia głos zabrała Pani Katarzyna Daab – Borkowska, Naczelnik Wydziału Zagrnicznego Urzędu Miasta Katowice dziękując, w imieniu Prezydenta Miasta Pana Piotra Uszoka, Zarządowi Stowarzyszenia za zaangażowanie w pracę.
Zebranie zakończyło się ożywioną dyskusją i wspólnym poczęstunkiem.