Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 28 kwietnia 2015 r.

Dnia 28 kwietnia 2015 r. odbyło się XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DMSEK, otwarte przez Sekretarza Stowarzyszenia, Pana Robert Pykę. Gośćmi zebrania byli Naczelnik Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Katowice - Pani Katarzyna Daab-Borkowska oraz Pan Piotr Uszok, Honorowy Prezes Stowarzyszenia.
Na początku Zebrania Pan Piotr Uszok podziękował w swoim krótkim przemówieniu władzom Stowarzyszenia za podtrzymywanie i zacieśnianie współpracy Katowic i Saint-Etienne w wymiarze kulturowym i ekonomicznym.
Po wystąpieniu Pana Piotra Uszoka, Sekretarz Zarządu, Pan Robert Pyka, zaproponował kandydaturę Pani Alicji Stelmach-Tardy na Przewodniczącego Zebrania, Pani Zuzanny Momatiuk na Sekretarza oraz Pana Edwarda Limańskiego i Adama Pazery do Komisji Skrutacyjnej. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę, a ich kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jednogłośnie.
Następnie zgodnie z porządkiem obrad Pan Robert Pyka przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2014, posiłkując się przygotowaną prezentacją multimedialną i przypominając, czym Stowarzyszenie żyło w minionym roku.
W ramach kolejnego punktu obrad Przewodnicząca Komisji, Pani Alicja Stelmach-Tardy, przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2014 r., po czym podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej.
Skarbnik Stowarzyszenia, Pan Izydor Andreczko, zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2014, które również poddano pod głosowanie i w drodze dwóch uchwał członkowie Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie oraz przeznaczyli zysk z roku 2014 na działalność statutową Stowarzyszenia.
W punkcie siódmym porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedłożyła wniosek o udzielenie absolutorium z wykonywania przez Zarząd obowiązków w 2014 r., a Zebranie uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym udzieliło absolutorium Zarządowi w składzie: Pan Christophe Saby – Prezes Zarządu, Pani Natasza Merta-Gierka – Wiceprezes Zarządu, Pan Robert Pyka – Sekretarz Zarządu i Pan Izydor Andreczko - Skarbnik.
Następnie Sekretarz Stowarzyszenia przedstawił założenia planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2015 zakładającego odnowienie umowy ze Stowarzyszeniem ASEMKA, co zostało jednogłośnie przyjęte.
W dalszej części Zebranie powołało na stanowisko kierownika Sekcji Petanque przy Stowarzyszeni Pana Macieja Filipowicza, który jednocześnie został przyjęty w poczet członków zywczajnych stowarzyszenia.
Kończąc zebranie, Przewodnicząca i Sekretarz podziękowali zebranym za udział w zebraniu i aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia, po czym Zebranie zostało zamknięte.