Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

VII Walne Zebranie Stowarzyszenia DMSEK – 16 kwiecień 2010

Dnia 16 kwietnia 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne” w Katowicach odbyło się siódme Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Walne Zebranie zostało otwarte przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Pana Lechosława Smereczańskiego, który po powitaniu zebranych członków, a także gości, w tym Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka oraz Naczelnika Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Panią Katarzynę Daab – Borkowską, poprosił o uczczenie minutą ciszy ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia.
Przechodząc do kwestii związanych z przebiegiem obrad Prezes Zarządu poprosił o zaproponowanie kandydatur na przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowała na przewodniczącego Prezesa Zarządu, Pana Lechosława Smereczańskiego, a na sekretarza Panią Patrycję Macher. Kandydatury w trakcie jawnego głosowania przyjęte zostały jednogłośnie.
Po zabraniu głosu przez Przewodniczącego Zebrania, Pan Robert Pyka, Sekretarz Zarządu, przedstawił zebranym działalność Zarządu Stowarzyszenia w roku 2009. Po prezentacji podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
Kolejnym punktem obrad było przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej przez Panią Alicję Stelmach-Tardy i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej. Skarbnik Stowarzyszenia, Pan Dariusz Kluczny, zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2009, które również poddano pod głosowanie i w drodze dwóch uchwał członkowie Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie.
Następna część Walnego Zebrania dotyczyła założeń planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2010 i jego zatwierdzenia w drodze uchwały zobowiązując jednocześnie Zarząd do odnowienia umowy ze Stowarzyszeniem ASEMKA.
W kolejnym punkcie obrad Pan Robert Pyka przedstawił w imieniu Zarządu planowane kierunki działania Stowarzyszenia w roku 2010, po czym głos zabrał Pan Maciej ?łobiński kierujący Sekcją Petanque przedstawiając dokonania członków Sekcji w roku 2009 oraz plany na rok 2010.
Następnie Walne Zebranie podjęło uchwały dotyczące wykluczenia członków nie opłacających składek oraz przyjęcia do Stowarzyszenia nowych członków zwyczajnych.
Na zakończenie zebrania głos zabrała Pan Józef Kocurek Wiceprezydent Miasta Katowice, która w imieniu Prezydenta Miasta Katowice, podziękował Zarządowi za dotychczasową pracę oraz zapewnił, że władze miasta nadal będą udzielać pomocy Stowarzyszeniu.
Przewodniczący podziękował zebranym za udział w siódmym Walnym Zebraniu i zamknął obrady, zapraszając zgromadzonych do skorzystania z przygotowanego poczęstunku.