Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

VI Walne Zebranie Stowarzyszenia DMSEK – 30 marzec 2009

Dnia 30 marca 2009 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne” w Katowicach odbyło się szóste Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 
Walne Zebranie zostało otwarte przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Profesora Jacka Wodza, który po powitaniu zebranych członków przekazał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Alicji Stelmach-Tardy oraz Sekretarzowi Stowarzyszenia Panu Robertowi Pyka.
Następnie głos zabrała przedstawicielka Urzędu Miasta Katowice, Pani Katarzyna Borkowska, która w imieniu Prezydenta Miasta i jednocześnie Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Pana Piotra Uszoka podziękowała całemu Zarządowi za wkład pracy w roku 2008 i życzyła dalszych sukcesów w roku 2009.
Następnie, Profesor Jacek Wódz zaproponował na Przewodniczącego Zebrania Pana Lechosława Smereczańskiego, który stwierdził jego ważność poprzez ustalenie kworum oraz przedstawił uczestnikom porządek obrad.
Po zabraniu głosu przez Przewodniczącego Zebrania, Pan Robert Pyka, Sekretarz Zarządu, przedstawił zebranym działalność Zarządu Stowarzyszenia w roku 2008. Po prezentacji podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
Kolejnym punktem obrad było przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej przez Panią Alicję Stelmach-Tardy i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej.
Skarbnik Stowarzyszenia, Pan Dariusz Kluczny, zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2008, które również poddano pod głosowanie i w drodze dwóch uchwał członkowie Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie oraz przeznaczyli zysk z roku 2008 na działalność statutową Stowarzyszenia.
Kolejna część Walnego Zebrania dotyczyła założeń planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2009 i jego zatwierdzenia w drodze uchwały zobowiązując jednocześnie Zarząd do odnowienia umowy ze Stowarzyszeniem ASEMKA.
Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał pismo Prezesa Stowarzyszenia Profesora Jacka Wodza z miesiąca lutego 2009 roku, w którym złożył on rezygnację z pełnionej funkcji. Po przyjęciu rezygnacji, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Alicja Stelmach-Tardy przedstawiła kandydaturę na stanowisko Prezesa - Pana Lechosława Smereczańskiego. Wobec braku innych kandydatur, po wyrażeniu zgody przez kandydata, Zgromadzenie przystąpiło do głosowania. W wyniku tajnego głosowania Prezesem Stowarzyszenia został Pan Lechosław Smereczański.
W kolejnym punkcie obrad Pan Robert Pyka przedstawił w imieniu Zarządu planowane kierunki działania Stowarzyszenia w roku 2009, po czym głos zabrał Pan Maciej ?łobiński kierujący Sekcją Petanque przedstawiając dokonania członków Sekcji w roku 2008 oraz plany na rok 2009. Wyrażona została także zgoda na przystąpienie Stowarzyszenia do Polskiej Federacji Petanque i jednocześnie powierzono obowiązki kierownika Sekcji Petanque Panu Maciejowi ?łobińskiemu.
Przewodniczący podziękował zebranym za udział w szóstym Walnym Zebraniu i zamknął obrady, zapraszając zgromadzonych do skorzystania z przygotowanego poczęstunku.