Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

IV Walne Zebranie Członków DMSEK - 19 maj 2007 r

Dnia 19 maja 2007 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint Etienne w Katowicach” odbyło się Czwarte Walne Zebranie Jego Członków.
Zebranie zostało otwarte przez Panią Alicję Tardy, która w ciepłych słowach powitała wszystkich zebranych i zaproponowała, by funkcję Przewodniczącego Zebrania pełnił Pan Profesor Jacek Wódz oraz funkcję Sekretarza Pan Lechosław Smereczański.

Po tym wstępie Pan Robert Pyka, Sekretarz Zarządu, zapoznał zebranych członków z działalnością Zarządu Stowarzyszenia w roku 2006. Następnie Pani Alicja Tardy, Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Po tych wystapieniach zabrał głos Skarbnik Stowarzyszenia, Pan Dariusz Kluczny, przedstawiając sprawozdanie finansowe za rok 2006. Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili bilans, rachunek zysków i strat za rok 2006 udzielając zarządowi absolutorium oraz jednogłośnie postanowili przeznaczyć wypracowany zysk na działalność statutową Stowarzyszenia.
W kolejnym punkcie programu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaprezentowała założenia planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2007, po czym Sekretarz Stowarzyszenia Pan Robert Pyka przedstawił w imieniu Zarządu planowane kierunki działania Stowarzyszenia na ten rok.
Jako ostatnia głos zabrała Pani Katarzyna Daab – Borkowska, Naczelnik Wydziału Zagrnicznego Urzędu Miasta Katowice dziękując, w imieniu Prezydenta Miasta Pana Piotra Uszoka, Zarządowi Stowarzyszenia za zaangażowanie w pracę.
Zebranie zakończyło się ożywioną dyskusją i wspólnym poczęstunkiem.