Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

XV Walne Zebrane Członków Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach” - 8 maja 2018 r.

Walne Zebranie otworzyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Alicja Tardy witając zebranych członków Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał Pana Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, który wskazał na znaczenie partnerstwa Katowic i Saint-Etienne dla rozwoju obu miast i ich aglomeracji. Jednocześnie podziękował członkom Stowarzyszenia za ich wkład i zaangażowanie w zacieśnienie relacji między miastami.
 

Przechodząc do kwestii związanych z przebiegiem obrad Pani Alicja Tardy poprosiła o zaproponowanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszone kandydatury: Pana Lechosława Smereczańskiego na Przewodniczącego Zebrania, Pani Michaliny Bajor na Sekretarza oraz Pana Adama Pazerę i Pana Edwarda Limańskiego do Komisji Skrutacyjnej, po wyrażeniu zgody przez kandydatów, przyjęte zostały jednogłośnie.
Obejmując przewodniczenie obradom Pan Smereczański stwierdził, iż wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali zawiadomieni prawidłowo, a na podstawie listy obecności, że uczestniczy w nim 22 członków z ogólnej liczby 29 , co spełnia warunki określone w par.23 Statutu Stowarzyszenia stanowiącym, iż zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
Następnie zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli poniższy porządek
Po zakończeniu spraw formalno – organizacyjnych i przyjęciu przez Zebranie porządku obrad Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnych jego punktów.
W dalszej kolejności Wiceprezes Pan Robert Pyka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2017. W ramach kolejnego punktu porządku obrad sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Alicja Stelmach, a Zebranie w drodze uchwał zatwierdziło sprawozdanie i w głosowaniu tajnym udzieliło absolutorium Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w roku 2017.
Następnie sprawozdanie finansowe za rok 2017 przedstawił Skarbnik Pan Izydor Andreczko. Zebranie dwoma uchwałami zatwierdziło bilans, rachunek zysków i strat za rok 2017 oraz postanowiło przekazać zysk na fundusz statutowy Stowarzyszenia. W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedłożyła wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w roku 2017, a Zebranie uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym udzieliło absolutorium Zarządowi.
Następnie Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawił założenia planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2018. Zebranie w drodze uchwały zatwierdziło plan finansowy Stowarzyszenia zobowiązując jednocześnie Zarząd wzorem lat ubiegłych do odnowienia umowy ze Stowarzyszeniem ASEMKA. W następnym punkcie porządku obrad Pan Robert Pyka przedstawił w imieniu Zarządu planowane kierunki działania Stowarzyszenia w roku 2018 zapraszając jednocześnie na dalsze wydarzania organizowane przez Stowarzyszenie na przestrzeni roku. Następnie Pan Robert Pyka przedstawił wniosek Zarządu w sprawie nadania godności honorowego członka Stowarzyszenia Panu profesorowi Jackowi Wodzowi również. Następnie w głosowaniu zebrani przyjęli zaproponowaną uchwałę jednogłośnie.
Na koniec jeden z członków Stowarzyszenia w ramach wolnych wniosków zaproponował rozważenie możliwości zorganizowania wyjazdu członków stowarzyszenia do miasta Saint-Etienne. Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zamknął Zebranie.