Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

XVI Walne Zebranie członków stow. Domu Miasta Saint-Étienne w Katowicach (29 maja 2019 roku)

Walne Zebranie otworzyła Pani Alicja Stelmach, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprezes Zarządu Pan Robert Pyka witając zebranych członków Stowarzyszenia.
Przechodząc do kwestii związanych z przebiegiem obrad Pani Alicja Stelmach poprosiła o zaproponowanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszone kandydatury: Pana Lechosława Smereczańskiego na Przewodniczącego Zebrania, Pana Adama Pazerę na Sekretarza oraz Pani Danuty Pyka i Pani Anny Hojn do Komisji Skrutacyjnej, po wyrażeniu zgody przez kandydatów, przyjęte zostały jednogłośnie.
Obejmując przewodniczenie obradom Pan Smereczański stwierdził, iż wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali zawiadomieni prawidłowo, a na podstawie listy obecności, że uczestniczy w nim 24 członków z ogólnej liczby 29, co spełnia warunki określone w par. 23 Statutu Stowarzyszenia stanowiącym, iż zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
Następnie zebrani w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie, zmieniony na wniosek Zarządu i przedstawiony pod głosowanie przez Przewodniczącego, porządek obrad.
Po zakończeniu spraw formalno – organizacyjnych Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. W punkcie czwartym porządku obrad Wiceprezes Pan Robert Pyka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2018, a następnie w głosowaniu jawnym Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu.
W ramach punktu piątego porządku obrad sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Alicja Stelmach, a Zebranie w drodze uchwał zatwierdziło sprawozdanie i w głosowaniu tajnym udzieliło absolutorium Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w roku 2018. W punkcie szóstym porządku obrad sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawił Wiceprezes Pan Robert Pyka. Zebranie dwoma uchwałami zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz postanowiło przekazać zysk na fundusz statutowy Stowarzyszenia. Z kolei w punkcie siódmym porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła stanowisko Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w roku 2018.
W głosowaniach tajnych Zebranie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu, Wiceprezesowi Zarządu oraz Sekretarzowi.
W punkcie dziewiątym porządku obrad Pani Alicja Stelmach Tardy przedstawiła założenia planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2019, po czym w punkcie dziesiątym Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawił kierunki działania Stowarzyszenia w roku 2019.
Zebranie w drodze uchwały zatwierdziło plan finansowy Stowarzyszenia zobowiązując jednocześnie Zarząd, wzorem lat ubiegłych, do odnowienia umowy ze Stowarzyszeniem ASEMKA.
Następnie głos zabrał Prezes Honorowy Stowarzyszenia, Pan Piotr Uszok, dziękując zebranym za ich wkład w pogłębianie współpracy miast partnerskich.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zamknął Zebranie.