Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DMSEK - 27 marca 2013 r.

Gośćmi zebrania byli Prezydent Miasta Katowice – Pan Piotr Uszok, będący prezesem honorowym Stowarzyszenia, a także Naczelnik Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Katowice - Pani Katarzyna Daab-Borkowska.
Na początku głos zabrał Prezydent Miasta dziękując władzom Stowarzyszenia za przyczynianie się w zacieśnianie współpracy z Miastem Saint – Etienne oraz rozwój wymiany kulturalnej pomiędzy aglomeracjami.
Po krótkim wystąpieniu Pana Piotra Uszoka, Sekretarz Pan Robert Pyka zaproponował kandydaturę: Pana Lechosława Smereczańskiego na Przewodniczącego Zebrania, Pani Anny Lis na Sekretarza oraz Pani Agnieszki ?ysoń i Michaliny Bajor do Komisji Skrutacyjnej. Kandydatury, po wyrażeniu zgody przez kandydatów, przyjęte zostały w głosowaniu jednogłośnie. Następnie Pan Robert Pyka, Sekretarz Zarządu, przedstawił zebranym działalność Zarządu Stowarzyszenia w roku 2012. Po prezentacji podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. Według kolejnego punktu porządku obrad przewodnicząca Komisji Pani Alicja Stelmach przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej z 2012 roku a skarbnik Stowarzyszenia, Pan Izydor Andreczko zaprezentował sprawozdanie finansowe. Członkowie Stowarzyszenia w drodze uchwał zatwierdziłi sprawozdania udzielając zarządowi absolutorium. W kolejnej części Walnego Zebrania, Pan Robert Pyka przedstawił w imieniu Zarządu planowane kierunki działania Stowarzyszenia w roku 2013. Pan Robert Pyka przypomniał również, że dnia 7 kwietnia 2013 roku Stowarzyszenie obchodzić będzie dziesiątą rocznicę jego powstania.
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zamknął obrady, zapraszając zgromadzonych do skorzystania z przygotowanego poczęstunku.