Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach" - 28 marca 2012 r.

Dnia 28 marca 2012 odbyło się IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach
Walne Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Lechosław Smereczański, który powitał zebranych członków Stowarzyszenia, w tym Naczelnika Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Katowice Panią Katarzynę Borkowską.
Po krótkim wstępie, zaproponowano kandydatury na: Przewodniczącego Zebrania - Macieja Żłobińskiego, Pani Justyny Zając na Sekretarza Zebrania i Panów Dariusza Klucznego oraz Izydora Andreczki do Komisji Skrutacyjnej. Kandydatury zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie.
Po stwierdzeniu ważności zebrania przez Przewodniczącego na podstawie listy obecności, odczytał on zaproponowany przez Zarząd porządek obrad, a następnie przystąpił do jego realizacji.
Sekretarz Zarządu Pan Robert Pyka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia. Głos zabrał również Przewodniczący Zebrania będący kierownikiem Sekcji Petanque, Pan Maciej ?łobiński przedstawiając osiągnięcia Sekcji w 2011 roku. W głosowaniu jawnym Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Alicja Stelmach-Tardy zaprezentowała sprawozdanie z działalności Komisji. Zebranie w drodze uchwał zatwierdziło sprawozdanie i następnie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Komisji Rewizyjnej.
W natępnym punkcie porządku obrad, Pan Izydor Andreczko przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2011, które zostało zatwierdzone przez Walne Zebranie.
W tym miejscu Pan Lechosław Smereczański Prezes kończącego kadencję Zarządu podziękował zebranym za zaufanie i współpracę w okresie mijającej kadencji. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła założenia planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2012 zakładającego odnowienie umowy ze Stowarzyszeniem ASEMKA, które zostało zatwierdzone przez zebranie.
Po krótkich obradach, Zebranie w drodze uchwały ustaliło wysokość składek członkowskich na lata 2012 -2015 pozostawiając je na poziomie dotychczas obowiązującym.
W ramach kolejnego punktu obrad Sekretarz Stowarzyszenia Pan Robert Pyka przedstawił w imieniu Zarządu planowane kierunki działania Stowarzyszenia w roku 2012, uzupełnione przez Pana Macieja ?łobińskiego o kwestie dotyczące sekcji petanque.
Przystępując do wyboru Zarządu Stowarzyszenia, Zebranie w drodze głosowania zadecydowało o powołaniu czteroosobowego Zarządu na kadencję 2012 – 2015 w składzie:
Pan Christophe’a Saby - Prezes Zarządu
Pani Nataszy Merty-Gierek - Wiceprezes Zarządu
Pan Roberta Pyki - Sekretarz
Pan Izydora Andreczki – Skarbnik
W kolejnym punkcie porządku obrad dokonano wyboru trzyosobowej Komisji Rewizyjnej w analogicznym składzie, jak w mijającej kadencji, tj. Pani Alicja Stelmach – Przewodnicząca oraz członkowie: Pani Mirosława Studzińska i Pani Grażyna Janik.
W przedostatnim punkcie, Zebranie przyjęło w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia dwie nowe osoby – Panią Agnieszkę Wityk oraz Panią Katarzynę Zabrębę.
Kończąc zebranie, głos zabrała reprezentująca Urząd Miasta Katowice Pani Katarzyna Borkowska, która odczytała list Prezydenta Miasta Katowice, Pana Piotra Uszoka, z podziękowaniami dla Stowarzyszenia za wkład pracy w zacieśnianiu stosunków z miastem Saint-Etienne i jego regionem.