Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Międzynarodowa Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych – Kontynuacja współpracy w obszarze kształcenia zawodowego (grudzień-czerwiec 2021)

Współpraca w obszarze kształcenia zawodowego realizowana intensywnie od 2019 r. stanowi część projektu Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych. Przedłużająca się bardzo trudna sytuacja związana z nadejściem kolejnych fal pandemii COVID-19 nie sprzyjała realizacji aktywności zaplanowanych przez partnerów z Polski, Francji, Tunezji i Szwajcarii w pierwszym półroczu 2021 r. Pandemia uniemożliwiła nie tylko podróżowanie, lecz także normalne funkcjonowanie placówek kształcenia i instytucji publicznych na świecie, w związku z czym nie mogło dojść do wizyt studyjnych nauczycieli i uczniów oraz wspólnego przygotowania działań zaplanowanych z myślą o przygotowaniu Międzynarodowego Forum Przedsiębiorczości (przesuniętego na jesień 2021 r.).

Mimo utrudnień związanych z tą wyjątkową sytuacją kryzysową, Dom Miasta Saint-Etienne wraz z Miastem Katowice podjął starania i wysiłki, by przenieść współpracę ośrodków kształcenia zawodowego z 4 miast partnerskich do przestrzeni wirtualnej. Zaangażowanie wszystkich partnerów projektu zaowocowało żywą wymianą pomysłów na kontynuację wspólnych aktywności i zainspirowało do eksperymentowania z innowacyjnymi narzędziami edukacyjnymi, przeznaczonymi do e-learningu.

Międzynarodowa Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych - Współpraca w obszarze kształcenia zawodowego w czasie pandemii (grudzień 2020 r.)

Z powodu pandemii realizacja projektów współpracy między centrami kształcenia w obszarze gastronomii i hotelarstwa oraz mody i dizajnu została wstrzymana. Zaplanowane na pierwszą połowę 2020 roku wymiany uczniów i nauczycieli zostały odwołane.

Niemniej Miasto Katowice i Dom Saint-Etienne w Katowicach udzieliły placówkom kształcenia niezbędnego wsparcia finansowego i merytorycznego, co pozwoliło na podtrzymanie współpracy na odległość i zaplanowanie wspólnych działań.

Wizyta studyjna Stowarzyszenia SWR w Saint-Etienne w ramach współpracy w obszarze włączenia zawodowego i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej (październik 2020 r.)

Współpraca w tym obszarze dotyczy wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów przez podmioty ekonomii społecznej specjalizujące się w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i przywracaniu na rynek pracy ludzi młodych oraz zagrożonych wykluczeniem kategorii społecznych. Realizowane projekty dotyczą także rozwijania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie współpracy regionalnej (SWR) w partnerstwie z Merostwem Saint-Étienne oraz ASEMKA/MSEK realizuje projekt mający na celu wymianę doświadczeń w zakresie inkubowania i rozwijania przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie członków MIP w Monastyrze (4-8 grudnia 2019)

Międzynarodowe spotkanie członków MIP stanowiło z jednej strony podtrzymanie wieloletniej tradycji spotkań bilateralnych Saint-Etienne i Monastyru, ale głównym jego celem było omówienie przy udziale wszystkich partnerów MIP z pięciu miast partnerskich ustaleń poczynionych w czasie tegorocznej wizyty w Katowicach.

Wizyta przedstawicieli MIP z ramienia Saint-Etienne w Katowicach (22-23 października 2019)

Celem wizyty przedstawicieli Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości był przede wszystkim rozwój współpracy w ramach trzech głównych obszarów działalności MIP ze zidentyfikowanymi w ich obrębie partnerami.

Pośród uczestników delegacji znaleźli się:

Sigolène SAUNIER-HRUSTIC – wicedyrektorka wydziału współpracy międzynarodowej Miasta Saint-Etienne,

Jean-Christophe PEYRE – wicedyrektor ds. Kształcenia Liceum Hotelarskiego „Les Petites Bruyères w St.Chamond”,

Michèle THOMASSERY – wicedyrektor ds. Kształcenia Liceum Projektowania Mody (Lycée de la Mode Adrien Testud),

Alicja TARDY – prezes Stowarzyszenia ASEMKA,

Chabré GILLES – doradca miasta Saint-Etienne,

Emilie LENORMAND – doradca miasta Saint-Etienne.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP) połączony ze spotkaniem członków Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) (17-19 października 2018)

EKMŚP to największe w regionie wydarzenie poświęcone rozwojowi gospodarczemu ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań dla małych i średnich firm. Tegoroczna ósma edycja zgromadziła ponad 6,5 tys. uczestników w tym wielu gości zagranicznych. Poza seminariami i sesjami tematycznymi biorący udział w Kongresie przedsiębiorcy mogli nawiązać cenne kontakty podczas darmowych sesji B2B.

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP)

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) to inicjatywa miasta Saint-Etienne, której celem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich Saint-Etienne. Celem projektu jest wykorzystanie wieloletniej współpracy miast, rozwiniętych między nimi kanałów komunikacji oraz kapitału zaufania, jako instrumentu wsparcia rozwoju „młodych przedsiębiorstw”. W praktyce chodzi o wskazanie w każdym z miast przestrzeni i osób, które stanowiłyby ogniwa sieciowego inkubatora i umożliwiłyby przedsiębiorcom z każdego z tych miast na szybkie rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów gospodarczych na lokalnym rynku.

Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości stanowi sieć łączącą uczelnie wyższe, jednostki samorządowe, izby handlowe oraz zrzeszenia pracodawców 5 miast sygnatariuszy.
 
Więcej informacji o MIP >>>

Warsztaty z udziałem "Mixera" z Saint-Etienne - 9 - 10 kwietnia 2017 r.

Organizacja wizyty studyjnej i wymiany doświadczeń między Mixer’em z Saint-Etienne będącym inkubatorem przemysłów kreatywnych, działającym przy Cite du Design w Saint-Etienne, a podmiotami planującymi uruchomienie w Katowicach projektów o zbliżonym charakterze:
1/ Spin Place – inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2/ Centrum Innowacji Katowice – inicjatywa Urzędu Miasta Katowice

Strona francuska była reprezentowana przez:
Dominique PARET – Wicedyrektor Saint-Etienne Métropole ds. Nauczania, Badań, Innowacyjności i Przedsiębiorczości
Lucie DELSART Kierownik Działu Przedsiębiorczości Saint-Etienne Métropole
Sandrine CHICHARD Kierownik Projektu Wsparcia Innowacyjności Saint-Etienne Métropole

Przeprowadzone na Uniwersytecie Śląskiem dwudniowe warsztaty miały na celu zaprezentowanie doświadczeń francuskich oraz podjęcie próby wspólnego wypracowania strategii rozwoju i współpracy w ramach inicjatyw Urzędu Miasta i Uniwersytetu Śląskiego.

 

Sesja pt. Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania i europejskie doświadczenia - 11 października 2016 r.

Polsko-francuski panel podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w dniu 11 października 2016
Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania i europejskie doświadczenia

 

Seminarium "Zasady oddelegowania: Francja, Niemcy i Belgia" - 9 czerwca 2016 r.

W dniu 9 czerwca 2016 w Katowicach odbyła się już IV edycja Forum poświęcona oddelegowaniu pt.  "Zasady oddelegowania: Francja, Niemcy i Belgia"