Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Współpraca w obszarze kształcenia zawodowego i wymiany między placówkami edukacyjnymi (2022-2023)

Działanie realizowane w wymierzy multilateralnym, jako II filar Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych
Po zakończeniu realizacji projektów europejskich w obszarze kształcenia zawodowego (dualnego) z funduszy europejskich (Leonardo, Erasmus +), których realizacja wskazała na silne zainteresowanie obydwu stron tym obszarem współpracy, wymiana w tym obszarze jest obecnie realizowana w ramach projektu multilateralnego, tj. Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych, która poza Saint-Etienne otwiera przed katowickimi szkołami i centrami kształcenia możliwości nawiązania współpracy z partnerami ze Szwajcarii, Tunezji a nawet Madagaskaru.

Koncert Orkiestry Dętej Konserwatorium Massenet z Saint-Etienne w ramach Festiwalu Orkiestr Dętych w Katowicach (2-3 grudnia 2020) ODWOŁANY z powodu pandemii COVID-19

Udział w tym wydarzeniu miało wziąć około 60 muzyków z Francji w różnym wieku. Poza koncertami w ramach festiwalu, członkowie orkiestry mieli poprowadzić warsztaty muzyczne dla uczniów katowickich szkół muzycznych i powszechnych. Zaplanowane działania wypływają z perspektywicznego celu współpracy miast w obszarze muzyki, jakim jest rozwinięcie dodatkowego kształcenia muzycznego kierowanego do uczniów szkół powszechnych nieposiadających profilu muzycznego. Niestety z powodu tzw. drugiej fali pandemii i ograniczeń w mobilności międzynarodowej oraz organizacji imprez masowych wydarzenie zostało odwołane.

Współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie promowania i profesjonalizacji muzycznych start-upów z obydwu miast (czerwiec 2020)

Kultura jest dziś ważnym elementem budującym atrakcyjny wizerunek dawnych miast przemysłowych. Jako trzon strategii Miast Kreatywnych UNESCO, wspierających rozwój przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury, kultura stanowi doskonałą płaszczyznę współpracy Katowic i Saint-Étienne. Miasta partnerskie wzajemnie promują swoich młodych artystów (grupy muzyczne) przy okazji wydarzeń i festiwali, a także wymieniają się doświadczeniami w zakresie metod profesjonalizacji i wprowadzania młodych artystów na rynek muzyczny.

W roku 2020 udało się dokonać selekcji zespołu muzycznego z Katowic i poczynić przygotowania do jego wyjazdu do Francji. Zespół Party is Over z Katowic miał wystąpić podczas dorocznego Święta Muzyki na rynku w Saint-Etienne. Katowicka grupa muzyczna miała ponadto wziąć udział w sesji ewaluacyjnej i profesjonalizacyjnej, którą poprowadziłaby instytucja muzyczna FIL z Saint-Étienne.

Współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie promowania i profesjonalizacji muzycznych start-upów z obydwu miast (czerwiec – wrzesień 2019)

Kultura jest dziś coraz częściej traktowana jako jeden z motorów napędowych dawnych miast przemysłowych. Jest to także trzon strategii Miast Kreatywnych UNESCO, które wspierają rozwój przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury. Stanowi to doskonały obszar współpracy obu miast, które wzajemnie promują swoich młodych artystów (grupy muzyczne) przy okazji wydarzeń i festiwali, a także wymieniają się doświadczeniami w zakresie metod profesjonalizacji i wprowadzania grup na rynek muzyczny.

Wizyta członków Stowarzyszenia Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach we francuskim mieście partnerskim Katowic (18-23 czerwca 2019)

Był to pierwszy zorganizowany wyjazd osób działających w Stowarzyszeniu od ponad 10 lat, które nie miały jeszcze okazji odwiedzić miasta partnerskiego Katowic. Wyjazd był okazją do poznania miasta Saint-Étienne, jego historii oraz obecnych trendów rozwojowych.

Wizyta studyjna przedstawicieli Zieleni Miejskiej z Katowic w Saint-Etienne (19 – 23 marca 2019)

Współpraca służb zieleni miejskiej miast partnerskich nabrała nowej dynamiki dzięki wizycie studyjnej w Saint-Etienne w marcu tego roku. Wspólne rozmowy doprowadziły do konkretyzacji koncepcji współpracy, czego efektem stała się realizacja w obu miastach „lustrzanego projektu” w postaci tzw. „parków kieszonkowych”.

Przyjazd młodzieży z Liceum Zawodowego Beauregard – Montbrison w ramach projektu Erasmus + (20 stycznia - 17 lutego 2019)

Za pośrednictwem Domu Miasta Saint-Etienne grupa młodzieży kształcąca się w dziedzinie hotelarstwa w Liceum Zawodowym Beauregard – Montbrison we Francji miała okazję odbyć staż zawodowy w hotelu Campanile w Katowicach. Przyjazd młodzieży odbył się w ramach projektu Erasmus+.

Współpraca miast kreatywnych UNESCO

Wymian doświadczeń i dobrych praktyk w ramach sieci Miast Kreatywnych UNESCO.
 
Katowice i Saint-Étienne to miasta, które łączy wspólna przeszłość przemysłowa, ale to także miasta które swój obecny rozwój opierają na kulturze i kreatywności mieszkańców, co jednocześnie przyczynia się do zmiany wizerunku tych miast i podnoszenia ich atrakcyjności. Przejawem znaczenia kultury w strategii rozwoju obu miast jest ich przynależność do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, Saint-Étienne od 2010 w obszarze design’u, Katowic od 2015 roku w obszarze muzyki.
 
Muzyka była od zawsze silnym łącznikiem dla obu miast partnerskich, jednak dzięki współpracy w ramach sieci UNESCO, dziś nie chodzi już tylko o wymianę grup muzycznych i artystów prezentujących się podczas miejskich imprez, ale przede wszystkim o współpracę w zakresie kształcenia muzycznego oraz wspierania artystów w procesie ich profesjonalizacji oraz wchodzenia na rynki muzyczne.
 
Partnerami współpracy w tym obszarze są:
1/ Wydział kultury Merostwa Saint-Étienne
2/ Konserwatorium Muzyczne im. Massenet w Saint-Étienne
3/ Sala koncertowa FIL w Saint-Etienne Katowice
4 Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach
5/ Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach
6/ Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach

 „Odyseja francusko-śląska” - 2016 rok

Jest to wspólny projekt Domu Miasta Saint-Etienne, Stow. ASEMKA oraz artystki Jolanty Juszkiewicz (Teatr Kropka), który uzyskał wsparcie następujących partnerów: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Muzeum Historii Katowic, Konsulat Generalny RP w Lyonie, Muzeum Historii Polski, ZASP, Patriotyzm Jutra, Muzeum Górnictwa i Kopalni w Saint-Etienne.

Projekt obejmował przygotowanie sztuki teatralnej poprzedzonej realizacją wywiadów z potomkami górników, którzy przybyli do Francji – w tym do Saint-Etienne, a następnie wiedzeni propagandą PRL, powracali do Polski po 1945 roku. Projekt obejmował stworzenie scenariusza, kostiumów i scenografii oraz dwie główne premiery sztuki. Pierwsza miała miejsce 2 lipca 2016 roku w Muzeum Historii Katowic na Nikiszowcu, druga odbyła się w Muzeum Kopalni w Saint-Etienne 17 września 2016 roku.

Projekt zdobył wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury RP oraz Konsulatu Generalnego w Lyonie. Dodatkowo Stowarzyszenie Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach pozyskało dofinansowanie ze strony Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego pozwalające na pokrycie kosztów związanych z prezentacją w Katowicach.

Spektakl został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez polską, jak i francuska publiczność. Swoją treścią opowiada on de facto historie ludzkie łączące oba miasta partnerskie, czyniąc to w bardzo skondensowanej i ekspresyjnej formie.

Międzynarodowy projekt w ramach ERASMUS + 2016-2017

„DUALNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POSTINDUSTRIALNEJ RZECZYWISTOŚCI”
- ERASMUS + 2016-2017
 
1. Lider projektu: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
2. Organizacje partnerskie: Stowarzyszenie Saint-Étienne Métropole Katowice (ASEMKA) ze wsparciem Domu Miasta Saint-Étienne w Katowicach oraz Miasta Saint-Étienne
3. Miejsce realizacji projektu: miasto Saint-Étienne i jego aglomeracja
4. Budżet: 150.000 euro
 
Zadaniem Domu St-Etienne oraz ASEMKA był opracowanie programów pobytu kadr i uczniów, nawiązanie współpracy z partnerskimi podmiotami zainteresowanymi przyjęciem polskich stażystów, logistyka związana z pobytem grupy, wparcie językowe i techniczne w trakcie realizacji projektu, ale także skolenie kulturowe dla kadry centrów kształcenia biorącej udział w projekcie, obejmujące zagadnienia historyczne, społeczne i kulturowe współczesnej Francji oraz podstawowe informacje na temat miasta Saint-Etienne i jego regionu, a także współpracy miast partnerskich Katowic i Saint-Etienne.
 
Projekt obejmował dwie tury wizy kadry polskich centrów kształcenia, które zrealizowano w marcu i październiku 2016. Program pobytu obejmował seminarium otwierające projekt w siedzibie Merostwa Saint-Etienne z udziałem przedstawicieli władz Saint-Etienne, a także AFPA Loire oraz GRETA FOR-SE. Zasadniczymi punktami misji studyjnej były pogłębione wizyty w wybranych francuskich centrach kształcenia pozwalające na wnikliwe zapoznania się z ich specyfiką, organizacją, zasadami funkcjonowania i finansowania oraz dyskusję i wymianę doświadczeń z francuską kadrą i uczniami. W programie przewidziano także się także wizytę w przedsiębiorstwach współpracujących z centrami kształcenia w ramach tzw. kształcenia dualnego. Podczas pobytu uczestnicy odwiedzili między innymi następujące placówki: CFA BTP Loire; CFAI, Campus ISTP, Liceum Zawodowe Etienne MIMARD.
 
Kluczowym elementem projektu był pobyt 40 uczniów śląskich centrów kształcenia w Saint-Etienne, obejmujący kształcenie oraz staże w wybranych do projektu instytucjach i podmiotach prywatnych.
Uczniowie reprezentujący 4 branże, tj. turystyka, informatyka, systemy energii odnawialnej oraz budownictwo spędzili miesiąc w Saint-Etienne zdobywając zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną korzystając za zaplecza dydaktycznego i warsztatowego francuskich placówek kształcenia zawodowego. Zadanie stowarzyszeń DMSEK/ASEMKA było znalezienie odpowiednich partnerów, tj. placówek kształcących w zakresie wybranych do projektu branż gotowych do przyjęcia polskich uczniów, podpisanie stosownych porozumień i umów oraz czuwanie nad właściwym przebiegiem pobytu młodzieży we Francji. Projekt obejmował pobytu dwóch 20-osobowych grup, pierwszej w roku 2016 i drugiej w roku 2017.